BALANS (in EURO)  
31 dec. 2017 2016
ACTIVA        
       
VASTE ACTIVA        
       
VLOTTENDE ACTIVA        
Voorraad materiaal  1.482,38   1.482,38  
Debiteuren  2.700,00   1.900,00  
Liquide middelen  11.391,46   12.456,96  
   15.573,84   15.839,34
   15.573,84   15.839,34
       
PASSIVA
KAPITAAL        
Kapitaal  -19.676,95    -11.701,22  
Donaties lopend jaar  2.050,00    3.360,00  
Resultaat lopend jaar  -4.553,00    -11.335,73  
   -22.179,95    -19.676,95
       
VREEMD VERMOGEN > 1 JAAR        
Achtergestelde Leningen  36.900,00    33.900,00  
   36.900,00    33.900,00
       
VREEMD VERMOGEN < 1 JAAR        
 Crediteuren  853,79    1.616,29  
   853,79    1.616,29
   15.573,84    15.839,34
       
RESULTATENREKENING
(in EURO)
31 dec. 2017 2016
INKOMEN        
 Overige inkomsten 0,00   0,00  
    0,00   0,00
KOSTEN        
 Kosten materiaal 0,00   0,00  
  0,00   0,00
BRUTO RESULTAAT   0,00   0,00
         
KOSTEN        
 Huur kantoor 3.000,00   3.000,00  
 Juridische bijstand WOB 0,00   6.656,11  
 Porto/ Algemeen 1.491,03   1.584,31  
TOTAAL   4.491,03   11.240,42
       
OVERIGE INKOMSTEN/ KOSTEN        
 Bank kosten/ (inkomsten) 61,97   95,26  
  61,97   95,26
TOTAAL KOSTEN   4.553,00   11.335,68
       
  0,00   0,00
TOTAAL RESULTAAT   -4.553,00   -11.335,68
       

GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN VAN BEPALING VAN HET RESULTAAT

Algemeen

Dit financieel jaarverslag is opgesteld volgens de waarderingsgrondslagen zoals vastgelegd in het BW boek 2 titel 9. Volgens BW boek 2 artikel 396 is de stichting vrijgesteld van accountantscontrole .

Vergelijking met voorgaand jaar

De grondslagen van waardering en resultaatbepaling zijn ongewijzigd gebleven ten opzichte van het voorgaande jaar.

Toegepaste prijsgrondslagen

Immateriële vaste activa. De immateriële vaste activa zijn gewaardeerd tegen de waarde in het economisch verkeer, verminderd met lineair berekende afschrijvingen gebaseerd op de verwachte economische levensduur.

Materiële vaste activa. De materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs verminderd met afschrijvingen op basis van de geschatte economische levensduur. De afschrijvingen van de materiële vaste activa zijn gebaseerd op een vast percentage van de verkrijgingsprijs, rekening houdend met een eventuele restwaarde.

Vorderingen. De vorderingen worden gewaardeerd op nominale waarde, rekening houdend met mogelijke oninbaarheid, individueel bepaald.

Overige activa en passiva. Voor zover in het bovenstaande niet anders is aangegeven worden activa en passiva gewaardeerd op nominale waarde. Hierbij wordt op vorderingen, indien dit noodzakelijk is, een afwaardering in mindering gebracht

Resultaatbepaling

Het resultaat wordt bepaald als verschil tussen de opbrengsten en de kosten en andere lasten over het jaar. De resultaten op transacties worden verantwoord in het jaar waarin zij zijn gerealiseerd; verliezen reeds zodra zij voorzienbaar zijn.

Netto-opbrengsten. Onder netto-opbrengsten wordt verstaan de aan derden in rekening gebrachte bedragen voor de in het verslagjaar verkochte materialen t.b.v. activiteiten vrij van omzetbelasting.

Kosten. De kosten worden toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.

Belastingen. Omdat de stichting een ideële doelstelling heeft is zij vrijgesteld van zowel vennootschapsbelasting als mede omzetbelasting.

De Stichting is niet nu geregistreerd als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) bij de Belastingdienst.

Het vermogen van de stichting is gevormd door subsidies en periodieke of eenmalige donaties.

De hierboven genoemde inkomsten zullen gebruikt worden ter bestrijding van de kosten van het instandhouden van het Indisch Platform.

Den Haag, 19-09-2018

A.N.G. van Spaendonck Msc CFP®, Penningmeester